Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Hướng dẫn kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 05/04/2014 13:41 .Lượt xem: 5712 lượt.
Thực hiện Công văn số 4472/UBND-NC ngày 13/11/2013 của UBND tỉnh về việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013, Thanh tra tỉnh hướng dẫn công tác kê khai tài sản năm 2013 như sau:

I. TRÌNH TỰ, THỦ TỤC KÊ KHAI, TIẾP NHẬN BẢN KÊ KHAI

1. Thủ trưởng các cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương giao Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức) lập danh sách người có nghĩa vụ kê khai minh bạch tài sản, thu nhập và trình người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị, địa phương phê duyệt chậm nhất trước ngày 30/11/2013 và gửi về Thanh tra tỉnh để theo dõi, kiểm tra. Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức) gửi mẫu bản kê khai, hướng dẫn và yêu cầu người có nghĩa vụ kê khai thực hiện việc kê khai tài sản, thu nhập. Mẫu bản kê khai được ban hành kèm theo Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013 của  Chính phủ quy định về minh bạch tài sản, thu nhập (được đính kèm theo hướng dẫn này).

2. Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được mẫu Bản kê khai, việc kê khai phải được hoàn thành và nộp về cho Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức). Trường hợp tại thời điểm kê khai, người có nghĩa vụ kê khai công tác xa cơ quan hoặc ở nước ngoài thì có thể kê khai trước thời điểm đi công tác hoặc kê khai và gửi Bản kê khai về Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức); nếu dưới dạng file mềm thì Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức) in, kiểm tra theo quy định, khi người có nghĩa vụ kê khai trở về cơ quan, đơn vị thì có trách nhiệm kiểm tra, ký hoàn thiện Bản kê khai.

3. Trong thời hạn 07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được Bản kê khai, Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức) kiểm tra tính đầy đủ các nội dung phải kê khai; trường hợp Bản kê khai chưa đúng quy định (theo mẫu) thì yêu cầu kê khai lại, thời hạn kê khai lại là 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu. Đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ lưu bản chính hoặc bản sao theo thẩm quyền, gửi 01 bản sao đến cơ quan, tổ chức, đơn vị nơi sẽ công khai Bản kê khai để thực hiện việc công khai theo quy định.

4. Việc kê khai tài sản, thu nhập phải hoàn thành chậm nhất là ngày 31/12/2013. Các nội dung kê khai thực hiện theo hướng dẫn kê khai tại Phụ lục 1 đính kèm.

II. CÔNG KHAI BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

Việc công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập của người có nghĩa vụ kê khai được thực hiện như sau:

1. Phòng Tổ chức cán bộ (hoặc bộ phận Tổ chức, Phòng Nội vụ, Ban Tổ chức) phải xây dựng, trình Người đứng đầu cơ quan, đơn vị phê duyệt kế hoạch công khai Bản kê khai trong cơ quan mình.

 Nội dung Kế hoạch công khai Bản kê khai bao gồm:

- Lựa chọn hình thức công khai phù hợp với điều kiện, đặc điểm về tổ chức, hoạt động, quy mô của cơ quan, đơn vị;

- Xác định các nhiệm vụ phải thực hiện.

- Nếu công khai bằng hình thức niêm yết cần phải xác định vị trí niêm yết, danh sách người kê khai phải niêm yết ở từng vị trí, phương án bảo vệ, tổ chức thu nhận thông tin phản hồi, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc niêm yết.

- Nếu công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp cần phải xác định danh sách đối tượng công khai tương ứng với phạm vi công khai (theo quy định tại Điều 14 Nghị định số 78/2013/NĐ-CP ngày 17/7/2013), thời gian, địa điểm cuộc họp, người chủ trì, thành phần cuộc họp, tổ chức tiếp nhận phản ánh, trình tự tiến hành cuộc họp.

2. Căn cứ vào đặc điểm, tình hình của cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền quản lý cán bộ, công chức, viên chức quyết định công khai bằng hình thức công bố tại cuộc họp hoặc niêm yết bản kê khai tại trụ sở làm việc của cơ quan, tổ chức, đơn vị.

- Đối với hình thức niêm yết: Vị trí niêm yết phải đảm bảo an toàn, đủ điều kiện để mọi người trong cơ quan, tổ chức, đơn vị có thể xem các Bản kê khai; thời gian niêm yết tối thiểu là 30 ngày liên tục. Cơ quan, đơn vị có thể niêm yết Bản kê khai ở nhiều vị trí tùy theo tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị; nếu cơ quan, đơn vị quy mô nhỏ, trụ sở làm việc tập trung thì niêm yết tại 01 vị trí; nếu cơ quan, đơn vị quy mô lớn, có nhiều đơn vị trực thuộc thì có thể niêm yết Bản kê khai tại các trụ sở của từng đơn vị; Danh sách Bản kê khai niêm yết tại mỗi vị trí phù hợp với danh sách Người có nghĩa vụ kê khai tại đơn vị đó.

- Đối với hình thức công khai tại cuộc họp phải đảm bảo các yêu cầu sau:

+ Cuộc họp công khai Bản kê khai phải đảm bảo đủ thời lượng, phải có đại diện các đoàn thể trong cơ quan, đơn vị, số lượng người dự tối thiểu 70% số người thuộc phạm vi phải triệu tập.

+ Người được giao nhiệm vụ tổ chức cuộc họp có thể phân công 01 người đọc các bản kê khai hoặc từng người đọc bản kê khai của mình, phải ghi biên bản cuộc họp với sự tham gia của đại diện các đoàn thể; biên bản cuộc họp phải ghi lại những ý kiến phản ánh, thắc mắc và giải trình (nếu có) về thông tin của các bản kê khai.

+ Người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị chịu trách nhiệm tổ chức, kiểm tra về các yêu cầu công khai tại cuộc họp; Trường hợp phát hiện đơn vị được giao tổ chức cuộc họp không đáp ứng yêu cầu thì yêu cầu họp lại và xử lý trách nhiệm người được giao tổ chức cuộc họp.

3. Việc công khai Bản kê khai phải được thực hiện sau khi đơn vị, bộ phận phụ trách công tác tổ chức cán bộ hoàn thành việc kiểm tra Bản kê khai theo quy định tại phần I nêu trên và phải hoàn thành trước ngày 31/3/2014.

 

III. LƯU GIỮ BẢN KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Nếu người kê khai không thuộc diện cấp ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì bản kê khai được lưu cùng hồ sơ cán bộ của người đó tại đơn vị phụ trách công tác tổ chức cán bộ. Người kê khai có trách nhiệm lưu giữ bản sao (photocopy) bản kê khai của mình.

2. Nếu người kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý theo quy định về phân cấp quản lý cán bộ thì thực hiện như sau:

a) Bản chính kê khai (bản có chữ ký trực tiếp) gửi cho Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy.

b) Lưu 01 bản sao (photocopy) cùng hồ sơ cán bộ, công chức tại đơn vị phụ trách công tác cán bộ.

c) Gửi 01 bản sao (photocopy) cho Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy.

3. Nếu người kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý theo quy định phân cấp quản lý cán bộ thì thực hiện như sau:

a) Bản chính kê khai (bản có chữ ký trực tiếp) gửi cho Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

b) Lưu 01 bản sao (photocopy) cùng hồ sơ cán bộ tại cơ quan, đơn vị.

c) Gửi 01 bản sao (photocopy) cho Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy.

IV. HƯỚNG DẪN, ĐÔN ĐỐC, KIỂM TRA VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ KÊ KHAI, XÁC MINH, KẾT LUẬN VÀ CÔNG KHAI BẢN KẾT LUẬN

1. Ở cấp tỉnh

a) Giám đốc các sở, ban, ngành, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, người đứng đầu các ban của Đảng, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy Khối các cơ quan, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp, Văn phòng Đoàn Đại biểu quốc hội - Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức chính trị - xã hội, các cơ quan, đơn vị trực thuộc tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc kê khai tài sản thu nhập, quản lý bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình; báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

b) Sở Nội vụ hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người kê khai đang công tác tại các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước thuộc tỉnh; báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

c) Ban Tổ chức Tỉnh ủy quản lý bản kê khai, tổng hợp kết quả kê khai đối với những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; gửi số liệu tổng hợp kết quả kê khai về Thanh tra tỉnh.

d) Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy tổng hợp kết quả xác minh, kết luận, công khai kết luận đối với những người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý; gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra tỉnh.

2. Ở cấp huyện

a) Trưởng các phòng, ban, thủ trưởng các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện, người đứng đầu các ban của Đảng, Văn phòng Huyện ủy, Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Văn phòng HĐND-UBND, các tổ chức chính trị - xã hội, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, tổng hợp kết quả việc kê khai tài sản thu nhập, quản lý bản kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện quản lý của mình; báo cáo kết quả về Thanh tra cấp huyện.

b) Cơ quan Nội vụ cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận và công khai bản kết luận đối với người kê khai đang công tác tại tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước ở cấp huyện; báo cáo kết quả về Thanh tra cấp huyện. 

c) Ban Tổ chức Huyện ủy, Thành ủy quản lý bản kê khai, tổng hợp kết quả kê khai đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý; gửi số liệu tổng hợp kết quả kê khai về Thanh tra cấp huyện. 

d) Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy, Thành ủy tổng hợp kết quả xác minh, kết luận về sự minh bạch trong việc kê khai tài sản, công khai bản kết luận đối với người có nghĩa vụ kê khai thuộc diện Ban Thường vụ Huyện ủy, Thành ủy quản lý; gửi số liệu tổng hợp về Thanh tra cấp huyện. 

đ) Thanh tra cấp huyện hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, tổng hợp kết quả kê khai, xác minh, kết luận, công khai bản kết luận trong phạm vi quản lý của cấp huyện, báo cáo kết quả về Thanh tra tỉnh.

V. THỜI GIAN BÁO CÁO KẾT QUẢ KÊ KHAI TÀI SẢN, THU NHẬP

1. Kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12 hằng năm. Mẫu báo cáo được thực hiện theo Phụ lục số 2 đính kèm hướng dẫn này.

2. Các cơ quan, đơn vị gửi báo cáo tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập với thời hạn như sau:

a) Đối với cấp huyện, sở, ban, ngành và các đơn vị trực thuộc tỉnh gửi báo cáo trước ngày 20/02/2014.

b) Sở Nội vụ có trách nhiệm tổng hợp kết quả kê khai tài sản, thu nhập của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, Công ty Cổ phần có vốn Nhà nước và tổ chức, đơn vị khác có sử dụng ngân sách, tài sản Nhà nước thuộc tỉnh báo cáo về Thanh tra tỉnh trước ngày 10/3/2014.

c) Tính thời gian nhận báo cáo là ngày ghi trên dấu bưu điện đến, ngày nhận được bản fax hoặc ngày nhận được dữ liệu điện tử.

d) Hình thức gửi báo cáo (đồng thời theo các hình thức sau):

- Gửi báo cáo bằng văn bản hành chính tới Thanh tra tỉnh, địa chỉ: 771 Phan Châu Trinh, thành phố Tam Kỳ;

- Fax báo cáo tới số : 05103.858.610;

- Gửi báo cáo bằng dữ liệu điện tử (bản scan có số hiệu văn bản, chữ ký, dấu) tới địa chỉ hộp thư điện tử của Thanh tra tỉnh: pctnttqnam@yahoo.com.vn

Thanh tra tỉnh đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức, địa phương triển khai thực hiện đúng các nội dung và thời gian quy định nêu trên. Trong quá trình triển khai thực hiện kê khai nếu có gì vướng mắc kịp thời báo cáo về Thanh tra tỉnh để được giải thích thêm./.

file đính kèm

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Chống tiêu cực như P64
Một số giải pháp nhằm nhân rộng các Đề án tốt của VACI 2011
Lấy ý kiến xây dựng Thông tư thay thế Thông tư 11/2011/TT-TTCP
Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phòng chống tham nhũng, lãng phí
Xây dựng thước đo hiệu quả để nâng cao hiệu quả phòng, chống tham nhũng
Hội nghị tập huấn công tác kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập
Được khôi phục quyền, lợi ích khi không có hành vi tham nhũng
Thanh tra Chính phủ xây dựng báo cáo về PCTN trong phạm vi cả nước
Tọa đàm về thực tiễn hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng
Chuẩn bị Đối thoại Phòng, chống tham nhũng lần thứ 13
    
1   2   3   4  
    
Các tin cũ hơn:
Vì mục tiêu “tăng cường minh bạch, liêm chính và trách nhiệm, giảm tham nhũng”

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập