Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Những kết quả bước đầu thực hiện sự phối hợp giữa Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy với thanh tra tỉnh Quảng Nam
Người đăng: QT Hệ thống .Ngày đăng: 22/01/2009 15:27 .Lượt xem: 3771 lượt.

Ngày 7/4/2004, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam ban hành Quyết định số 865-QĐ/TU về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) với các Ban Đảng của Tỉnh ủy và các cơ quan Thanh tra, Công an, Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân tỉnh. Trên cơ sở đó, UBKT và Thanh tra tỉnh (TTT) đã cụ thể hóa và triển khai thực hiện Quy chế này.

 

Bốn năm qua, UBKT và TTT đã thực hiện tốt công tác phối hợp, đã tham mưu cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, xử lý nhiều vụ việc tổ chức, cán bộ, đảng viên vi phạm liên quan đến đối tượng thuộc diện Tỉnh ủy quản lý, trong đó có một số vụ việc phức tạp, nổi cộm dư luận bức xúc. TTT đã cử nhiều cán bộ tham gia các Đoàn kiểm tra của UBKT tiến hành kiểm tra cấp ủy Đảng ở các Sở, ban, ngành và các huyện, thành phố trong việc chỉ đạo, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, đất đai, các chương trình mục tiêu quốc gia, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, quản lý sử dụng ngân sách; cũng như trong việc chỉ đạo giải quyết khiếu nại, tố cáo về lĩnh vực đất đai…Ngược lại, UBKT đã phối hợp chặt chẽ với TTT trong việc cử cán bộ trực tiếp tham gia nhiều cuộc thanh tra liên ngành trong phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí ở một số Sở, ban, ngành, huyện, thành phố; tham gia xử lý kết luận sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật.

 

Thời gian qua, Uỷ ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, giải quyết nhiều đơn thư tố cáo tiếp nhận từ TTT và TTT đã kiến nghị UBKT xem xét trách nhiệm liên quan của cán bộ, đảng viên có dấu hiệu vi phạm đối với nhiều vụ việc như: vụ phá rừng Khe Diên; giao đất, việc giao rừng ở Trà Giang (Bắc Trà My), sử dụng nguồn kinh phí ở Ban Dân tộc tỉnh, quản lý các dự án đất đai ở thành phố Tam Kỳ…

 

Đi đôi với việc phối hợp, công tác trao đổi thông tin giữa hai đơn vị cũng được thường xuyên thực hiện. Khi TTT tiến hành sơ kết, tổng kết đánh giá công tác thanh tra 6 tháng, năm hoặc triển khai thanh tra chuyên đề diện rộng đều mời lãnh đạo UBKT Tỉnh ủy cùng dự họp để nắm bắt thông tin, tham gia ý kiến và phối hợp thực hiện. Trong các kỳ họp của UBKT, Chánh TTT kiêm nhiệm ủy viên UBKT đã chủ động báo cáo tình hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, những vấn đề nổi cộm có liên quan đến công tác kiểm tra, thông tin kết quả thanh tra kinh tế - xã hội, phòng chống tham nhũng; đặc biệt, những cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý đều được bàn bạc đưa vào nội dung kiểm tra đảng viên có dấu hiệu vi phạm để xử lý đúng pháp luật, đúng quy định của Đảng.

 

Trong bốn năm qua, sự phối hợp trong giải quyết tố cáo đối với đảng viên giữa UBKT với TTT đã góp phần đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng hiệu quả giải quyết tố cáo. Kết luận thanh tra là căn cứ để kiến nghị xử lý, cũng là căn cứ cho ngành Kiểm tra tiến hành kiểm tra đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm và xem xét, xử lý kỷ luật. Việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra của hai ngành cũng góp phần thiết thực phòng ngừa và ngăn chặn các biểu hiện làm trái, các hành vi tiêu cực, sai phạm; nâng cao được ý thức chấp hành kỷ cương, kỷ luật của Đảng và pháp luật của Nhà nước của cán bộ, đảng viên. Công tác phối hợp của hai ngành đã tham mưu kịp thời chính xác cho công tác lãnh đạo của Tỉnh ủy, công tác điều hành của UBND tỉnh; đặc biệt là công tác nhân sự cho việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp trong năm 2005-2006 và phục vụ cho bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XII (tháng 5/2007), góp phần ổn định tình hình an ninh chính trị, thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

 

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã nêu trên, trong quá trình thực hiện sự phối hợp giữa hai đơn vị cũng còn những hạn chế nhất định. Đó là, một số cuộc thanh tra, kiểm tra chưa tranh thủ kịp thời những ý kiến của ngành Kiểm tra nên công tác xử lý sau thanh tra còn chậm; việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật của cấp ủy Đảng, chính quyền ở một số đơn vị, địa phương chưa thực hiện kịp thời, chưa xử lý dứt điểm, để dây dưa kéo dài.

 

Trong thời gian tới để tăng cường phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ của hai đơn vị nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác kiểm tra, thanh tra cần thiết thực hiện tốt một số nội dung sau:

 

1/ Cán bộ, đảng viên vừa là đối tượng giám sát, kiểm tra của cơ quan Kiểm tra, vừa là đối tượng của cơ quan Thanh tra, cho nên xác định rõ việc phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra là việc làm cần thiết thường xuyên liên tục. Mục đích của sự phối hợp giữa ngành Kiểm tra và Thanh tra là nhằm hỗ trợ bổ sung cho nhau, nhất là lực lượng cán bộ, về nghiệp vụ chuyên môn. Trong hoạt động của hai ngành chú ý tránh chồng chéo hoặc bỏ sót nội dung, đối tượng trong thanh tra, kiểm tra. Cơ quan kiểm tra có thể sử dụng các kết quả xác minh, các kết luận, kiến nghị của cơ quan thanh tra đối với tổ chức Đảng và đảng viên. Cơ quan Thanh tra cần có sự hỗ trợ của cơ quan kiểm tra khi thanh tra những vấn đề có liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức Đảng và đảng viên.

 

2/ Tập trung phối hợp thực hiện một số nhiệm vụ cụ thể:

 

- Thường xuyên phối hợp chặt chẽ trong việc kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm trong việc chấp hành chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là trong quản lý kinh tế - tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, quản lý bảo vệ rừng, đất đai, khoáng sản; trong việc thanh tra những nội dung có liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức Đảng, của cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy cùng cấp quản lý.

 

- Phối hợp trong quá trình xem xét, kết luận đơn thư tố cáo đối với cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy cùng cấp quản lý; trong việc giải quyết khiếu kiện vượt cấp, phức tạp đông người, kéo dài; nhất là giải quyết các điểm nóng. Phối hợp trong việc xem xét, kết luận tổ chức Đảng và đảng viên sau thanh tra. Chú trọng khắc phục hậu quả sau thanh tra.

 

- Phối hợp trong việc tổ chức thực hiện chương trình kiểm tra, thanh tra hằng năm của cấp ủy, chính quyền giao; gắn công tác thanh tra, kiểm tra với nhiệm vụ phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

 

- Phối hợp chỉ đạo hoạt động của UBKT và Thanh tra cấp dưới về các mặt, nhất là công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ và việc xây dựng, tổ chức thực hiện quan hệ phối hợp giữa hai ngành.

 

3/ Về phương pháp và hình thức phối hợp.

 

- Cơ quan Thanh tra trao đổi, cung cấp thông tin, tài lịệu cho cơ quan kiểm tra vè tình hình khiếu nại, tố cáo ở các địa phương, đơn vị nhất là những vụ việc liên quan đến trách nhiệm của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên thuộc cấp ủy cùng cấp quản lý; trao đổi cung cấp thông tin về những dấu hiệu vi phạm của các tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên mà cơ quan Thanh tra nắm bắt đựợc qua công tác tiếp dân, tiếp nhận và xử lý đơn thư hoặc qua hoạt động thanh tra.

 

- Khi UBKT chủ trì các Đoàn kiểm tra tổ chức Đảng và đảng viên có dấu hiệu vi phạm, giải quyết tố cáo liên quan đến lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư xây dựng cơ bản, hoạt động sản xuất - kinh doanh của các doanh nghiệp…cơ quan Thanh tra cử thanh tra viên (đảng viên) có nghiệp vụ chuyên môn tham gia cùng với UBKT thẩm tra, xác minh. Khi cơ quan Thanh tra tiến hành thanh tra những vụ việc liên quan đến trách nhiệm của tổ chức Đảng và đảng viên thì UBKT cử cán bộ tham gia vào Đoàn thanh tra để nắm tình hình và hỗ trợ cho Đoàn thanh tra hoạt động.

 

4/ UBKT khi tiến hành kiểm tra thực hiện chức trách nhiệm vụ của các cấp ủy Đảng và đảng viên, cần đưa vào kế hoạch kiểm tra nội dung chấp hành, thực hiện các kết luận thanh tra, quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo…của các cơ quan hành chính nhà nước sau thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Cơ quan Thanh tra trong quá trình thanh tra, kiểm tra đôn đốc, xử lý sau thanh tra nếu phát hiện địa phương, đơn vị không chấp hành thực hiện hoặc thực hiện chậm kết luận thanh tra, quyết định xử lý, quyết định thu hồi thì đề nghị UBKT tiến hành kiểm tra trách nhiệm

 

Những bước đầu trong việc phối hợp giữa UBKT với Thanh tra chúng ta có thể nhận thấy: Hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đảm bảo cho việc xem xét, xử lý các vụ việc vi phạm của tổ chức Đảng và cán bộ, đảng viên thuộc diện Tỉnh ủy quản lý được công minh, chính xác, khắc phục tình trạng đùn đẩy, né tránh; đồng thời phát huy tính chủ động, thống nhất trong việc xem xét, xử lý tố cáo đối với cán bộ, đảng viên. Thực hiện tốt công tác phối hợp còn góp phần xây dựng sự đoàn kết nhất trí trong cơ quan đơn vị, từng bước ngăn chăn các hành vi vi phạm, làm trong sạch nội bộ Đảng, xây dựng chính quyền vững mạnh, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước./

                                                   Phan Việt Cường

 

                                                                TUV, Chánh TTT

 

 

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Thanh tra tỉnh Quảng Nam thăm và làm việc tại Ban Thanh Tra nhà nước tỉnh Sê Koong Lào.
Hội thi cụm số III các tỉnh Tây Nguyên thành công rực rỡ
Thanh tra tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ thanh tra
Thanh tra tỉnh Quảng Nam đón nhận Huân chương độc lập hạng 3
Tài liệu phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác năm 2020 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Nguyễn Đức Tiến- Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập