Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
9
  • Ông Phan Thanh Hưng
    10/09
  • Ông Nguyễn Thanh
    05/09
  • Bà Võ Thị Thuý Hà
    03/09
    
Chi tiết tin tức
Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014
Người đăng: Hoàng Ngọc Anh .Ngày đăng: 11/07/2014 15:14 .Lượt xem: 2944 lượt.
Một số nhiệm vụ trọng tâm cần thực hiện

Sáng ngày 11/7/2014, Thanh tra Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác thanh tra 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2014 do đồng chí Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh chủ trì tại điểm cầu Hà Nội.

Tại điểm cầu Quảng Nam do đồng chí Chánh Thanh tra tỉnh Đặng Phong chủ trì, tham dự Hội nghị có các đồng chí Lãnh đạo Thanh tra tỉnh, Trưởng, phó các phòng thuộc Thanh tra tỉnh và một số sở, ban, ngành, huyện, thành phố.


(Điểm cầu tại Quảng Nam)

Qua báo cáo kết quả công tác thanh tra 6 tháng đầu năm 2014 của Thanh tra Chính phủ cho thấy: Toàn ngành đã triển khai 3.399 cuộc thanh tra hành chính và 85.036 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành tại 391.108 tổ chức, cá nhân. Tiến hành 606 cuộc thanh tra về trách nhiệm thực hiện pháp luật về giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; tiến hành đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện 1.100 kết luận và quyết định xử lý về thanh tra. Qua thanh tra phát hiện vi phạm 9.853,7 tỷ đồng, 1.082,4 ha đất; kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 6.818,7 tỷ đồng và 409,4 ha đất (đã thu hồi 3.789,9 tỷ đồng); xuất toán, loại khỏi giá trị quyết toán và đề nghị cấp có thẩm quyền xem xét xử lý 3.035 tỷ đồng, 673 ha đất; đã kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 548 tập thể, 1.160 cá nhân; ban hành 103.360 quyết định xử phạt vi phạm hành chính tổ chức, cá nhân với số tiền 1.173 tỷ đồng; chuyển cơ quan điều tra xử lý hình sự 18 vụ, 24 đối tượng.

Các cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 190.846 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh (tăng trên 27% so với 6 tháng đầu năm 2013), đến trình bày 81.365 vụ việc (tăng 10,8%). Có 2.221 lượt đoàn đông người (tăng 25%). Tiếp nhận 115.225 đơn thư các loại (tăng 26% so với cùng kỳ năm 2013). Có 45.073 đơn thư khiếu nại, tố cáo (giảm 15,8%); đã giải quyết 17.630/22.535 (đạt 78,2%) vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền. Qua giải quyết đã kiến nghị thu hồi cho Nhà nước, trả lại cho công dân 56,2 tỷ đồng, 81,3 ha đất; bảo vệ quyền lợi cho 1.233 người, kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính 243 người (đã xử lý 143 người); chuyển cơ quan điều tra xử lý 16 vụ, 16 người. Kết quả giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, phức tạp, kéo dài theo Kế hoạch 1130, Kế hoạch 2100 của Thanh tra Chính phủ: Tính đến ngày 30/6/2014, cả nước đã xem xét, giải quyết 494/528 vụ việc  theo Kế hoạch 1130, đạt tỷ lệ 93,56%. Hiện còn 34 vụ việc đang được tập trung giải quyết dứt điểm.

Đối với công tác phòng, chống tham nhũng toàn ngành đã triển khai thực đồng bộ các giải pháp và đạt những kết quả nhất định. Qua thanh tra phát hiện 05 vụ, 13 đối tượng có hành vi liên quan đến tham nhũng với số tiền 2.327 triệu đồng; đã thu 630 triệu đồng, kiến nghị xử lý hành chính đối với 20 tập thể, 15 cá nhân, chuyển cơ quan điều tra hình sự 01 vụ, 05 đối tượng. Qua giải quyết khiếu nại, tố cáo đã chuyển cơ quan điều tra xử lý 16 vụ, 16 đối tượng.


            (Phát biểu chỉ đạo của Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh)
   Để triển khai thực hiện tốt công tác thanh tra trong thời gian đến, Tổng Thanh tra chỉ đạo toàn ngành tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm:

- Tiếp tục triển khai thanh tra theo kế hoạch gắn với thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm, tập trung vào các lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng. Tập trung thanh tra chuyên đề diện rộng về tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, trái phiếu Chính phủ. Đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, bảo đảm các cuộc thanh tra có chất lượng, hiệu quả, đúng tiến độ; thực hiện công khai kết luận thanh tra; tăng cường kiểm tra, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị và quyết định xử lý về thanh tra. Xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2015, bảo đảm kịp thời, có trọng tâm, trọng điểm, hạn chế chồng chéo.

- Quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư; nâng cao chất lượng các quyết định, kết luận giải quyết khiếu nại, tố cáo; quan tâm tổ chức thực hiện quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật. Tập trung giải quyết dứt điểm 34 vụ việc phức tạp, tồn đọng còn lại theo Kế hoạch 1130; tiếp tục kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ việc khác theo Kế hoạch 2100. Triển khai thực hiện Luật tiếp công dân; xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật về khiếu nại, tố cáo.

- Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị 33-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với việc kê khai và kiểm soát việc kê khai tài sản và Kế hoạch số 376/KH-TTCP ngày 06/3/2014 của Thanh tra Chính phủ về việc thực hiện quy định minh bạch tài sản, thu nhập năm 2013; Chỉ thị số 10 của Thủ tướng Chính phủ về việc đưa nội dung PCTN và giảng dạy tại các cơ sở giáo dục, đào tạo từ năm học 2013-2014. Tiếp nhận, xử lý đơn thư tố cáo tham nhũng; phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin và phát hiện, xử lý tham nhũng; tăng cường phát hiện hành vi tham nhũng qua hoạt động thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; chuyển cơ quan điều tra các vụ việc có dấu hiệu tham nhũng. Đôn đốc việc thực hiện kết luận, chỉ đạo sau thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện pháp luật phòng, chống tham nhũng. Triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm việc thực hiện các quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng.

- Tiếp tục củng cố, kiện toàn tổ chức, bộ máy của các cơ quan thanh tra, đảm bảo điều kiện triển khai thực hiện nhiệm vụ theo tinh thần Luật Thanh tra; Luật khiếu nại, Luật tố cáo, Luật  sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng, chống tham nhũng; Luật Tiếp công dân và các nghị định hướng dẫn thi hành. Khẩn trương xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào chỉ đạo điều hành hoạt động của ngành; quan tâm củng cố đội ngũ làm công tác tham mưu, tổng hợp và nâng cao chất lượng thông tin, báo cáo công tác ngành Thanh tra. Tập trung thực hiện tốt kế hoạch công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2014. Triển khai thực hiện tốt công tác nghiên cứu khoa học.

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước và quan hệ phối hợp giữa các cấp, các ngành trong công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng và xây dựng ngành Thanh tra; tiếp tục đổi mới cách thức chỉ đạo, điều hành; quan tâm xây dựng, đào tạo đội ngũ cán bộ thanh tra có phẩm chất, trình độ, bản lĩnh; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 345/CT-TTCP của Tổng Thanh tra Chính phủ về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.

- Tổ chức tốt phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2014 và hướng kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Thanh tra (23/11/1945-23/11/2015). Thực hiện chính sách khen thưởng kịp thời, thiết thực, động viên cán bộ, công chức, viên chức phấn đấu hoàn thành chức trách, nhiệm vụ được giao…

Ngọc Anh

[Trở về]
Các tin mới hơn:
Đưa Luật Thanh tra vào thực tiễn
Quảng Nam lập đường dây nóng “tố” cán bộ nhũng nhiễu
Họp báo cáo kết quả triển khai nhiệm vụ xây dựng Chiến lược phát triển ngành Thanh tra
Tập huấn nghiệp vụ thanh tra
Chủ động, tích cực trong công tác bình đẳng giới
Ngành Thanh tra tăng cường thanh tra trách nhiệm
Sẵn sàng đương đầu với những thử thách, cam go
Phấn đấu giải quyết trên 90% đơn thư thuộc thẩm quyền
Nâng cao hiệu quả thanh tra, phục vụ yêu cầu quản lý Nhà nước
Nâng cao nhận thức về kiểm tra tính chính xác, hợp pháp của kết luận thanh tra, quyết định xử lý sau thanh tra
    
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10  
    
Các tin cũ hơn:
XÂY DỰNG BÁO CÁO KẾT QUẢ THANH TRA – MỘT VÀI KINH NGHIỆM
Tập huấn nghiệp vụ tiếp công dân và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo cho cấp xã, phường, thị trấn
Từ ngày 5/8, dùng điện thoại di động ở cây xăng: phạt 5 triệu đồng
Phát hiện sai phạm 470 triệu đồng
Giải quyết đơn thư KNTC đạt tỷ lệ 80%
Phát hiện sai phạm hơn 1,2 tỷ đồng
Thanh tra công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản tại Ban quản lý các dự án Đầu tư và Xây dựng thành phố Hội An
Đề án chống tham nhũng của Quảng Nam đoạt giải 290 triệu đồng
Thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí tại Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh Quảng Nam
Buổi đến thăm và làm việc của Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ - Trần Văn Truyền
    
1   2   3   4   5   6  
    

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập