Thanh tra là tai mắt của trên, là người bạn của dưới
Thông báo

Không có thông báo mới
Đăng nhập hệ thống
Tài khoản  
 


Lấy ý kiến góp ý của công dân
Thái độ phục vụ khi giải quyết công việc
Liên kết web
10
 • Ông Hoàng Ngọc Anh
  15/10
 • Bà Nguyễn Thị Kim Lành
  13/10
 • Ông Trần Phước
  09/10
 • Bà Lê Thị Xi
  01/10
 • Bà Lê Thị Hà Uyên
  01/10
    
Giới thiệu
Giới thiệu chung

 1. Tên cơ quan : Thanh tra tỉnh Quảng Nam
 2. Địa chỉ : Số 52 Hùng vương - Thành phố Tam Kỳ
 3. Số điện thoại : 0235.3859155
 4. Email: banbientap09@yahoo.com.vn
 5. Fax : 0235.3858610
 6. Website : www.thanhtra.quangnam.gov.vn 

Lãnh đạo cơ quan

 

TT

Họ  và tên

Chức danh

Liên hệ

Cơ  quan

Nhà riêng

Di động

1

Trần Minh Thái

Chánh Thanh tra

3859156

0914.088116

2

Mai Văn Tám

P. Chánh Thanh tra

 3830377

 

0914658379

3

Nguyễn Đức Tiến

P. Chánh Thanh tra

3830038


0913445867
 

- Các phòng ban:

                                        

STT

PHÒNG BAN

ĐIỆN THOẠI

1

Văn phòng

3859155; 3830941

3858610; 3830942

2

Phòng Nghiệp vụ 1

3830366

3

Phòng Nghiệp vụ 2

3830580

4

Phòng Nghiệp vụ 3

3859851

5

Phòng Nghiệp vụ 4

3830890

6

Phòng Nghiệp vụ 5

3830355      Chức năng, nhiệm vụ của Thanh tra tỉnh Quảng Nam

      1.    
Chức năng:

Thanh tra tỉnh là cơ quan chuyên môn của Uỷ ban nhân dân tỉnh, tham mưu, giúp UBND tỉnh thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác thanh tra và thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật, nhiệm vụ của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh.

2.    Nhiệm vụ:

-   Thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn được qui định tại Điều 18 của Luật Thanh tra;

-   Hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc xây dựng và thực hiện chương trình, kế hoạch của Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

-    Kiến nghị với cơ quan nhà nước có thẩm quyền đình chỉ việc thi hành hoặc huỷ bỏ những qui định trái pháp luật được phát hiện qua công tác thanh tra;

-     Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra của Thanh tra tỉnh;

-    Tham gia với Uỷ ban nhân dân cấp huyện, sở và cơ quan, tổ chức hữu quan về cơ cấu tổ chức, biên chế, chế độ, chính sách đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở;

-    Hướng dẫn về nghiệp vụ thanh tra hành chính đối với Thanh tra huyện, Thanh tra sở; Tổ chức việc tập huấn nghiệp vụ thanh tra cho Thanh tra viên của Thanh tra huyện, Thanh tra sở.

 

-    Tổng kết rút kinh nghiệm, xây dựng nghiệp vụ thanh tra trong phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh.

       - Trưng tập cán bộ, công chức thuộc cơ quan thanh tra cấp dưới; yêu cầu cơ quan, đơn vị có liên quan cử cán bộ, công chức tham gia các Đoàn thanh tra

       - Địa chỉ: 52 Hùng Vương, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; điện thoại: 3859155, số fax: 3858610; địa chỉ trang điện tử: http://www.thanhtra.quangnam.gov.vn.

Tóm lược quá trình hình thành và phát triển của cơ quan

- Quá trình thành lập và phát triển: Ngay sau khi tỉnh Quảng Nam được tái lập, Thanh tra tỉnh Quảng Nam được UBND tỉnh quyết định thành lập và đi vào hoạt động từ ngày 02 tháng 01 năm 1997, tiếp tục kế thừa và phát huy những thành quả của Thanh tra tỉnh Quảng Nam – Đà Nẵng (cũ), ngay từ khi tách tỉnh, Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã đề ra nhiều giải pháp tích cực, khắc phục mọi khó khăn, tập trung xây dựng và củng cố tổ chức.

- Những đặc điểm chính của đơn vị:

Cơ cấu tổ chức: Đến nay, ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã hình thành bộ máy tổ chức chặt chẽ với đội ngũ cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao và ngày càng khẳng định vai trò, vị trí của mình trong công cuộc đổi mới và phát triển của tỉnh. Đối với cơ quan Thanh tra tỉnh hiện có cán bộ, công chức và người lao động là 43 người. Về cơ cấu tổ chức gồm:

            + Lãnh đạo cơ quan: 01 Chánh Thanh tra và 03 Phó Chánh Thanh tra.

+ Các phòng chuyên môn: Văn phòng, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 1, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 2, Phòng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 3 và Phòng thanh tra, Pháp chế - Tổng hợp.

+ Các đơn vị, địa phương thuộc ngành dọc gồm: 18 tổ chức Thanh tra huyện, thành phố và 17 tổ chức Thanh tra sở, ban, ngành.

Cơ sở vật chất: Hiện nay, có trụ sở làm việc và trang thiết bị phục vụ cho công tác chuyên môn được đảm bảo, mỗi cán bộ, công chức đều có 01 máy vi tính để làm việc.

Nhiệm vụ đảm nhiệm của lãnh đạo cơ quan

Lãnh đạo Thanh tra tỉnh hiện có: 03 người; trong đó 01 Chánh Thanh tra và 02 Phó Chánh Thanh tra.

1. Ông Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh

- Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Tổng Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về hoạt động của Thanh tra tỉnh và của ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

- Trực tiếp chỉ đạo những công tác trọng tâm của Thanh tra tỉnh, những vấn đề chiến lược, những công việc quan trọng có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ do Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh phân công; những công việc lớn có liên quan đến các Ban xây dựng Đảng, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội của tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, các cơ quan khối Nội chính, các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố và chỉ đạo xử lý những công việc khác khi thấy cần thiết.

- Làm Chủ tịch Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh và thành viên các Ban Chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh khi được phân công.

- Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức, cán bộ, đào tạo; quản lý tài chính - ngân sách; công tác hợp tác quốc tế; tổng hợp báo cáo; thi đua - khen thưởng; cải cách hành chính; văn thư, lưu trữ; nghiên cứu khoa học; công nghệ thông tin; xây dựng các đề án, quy chế, quy định, kế hoạch công tác.

- Điều hành công tác thanh tra phòng, chống tham nhũng, pháp chế - tổng hợp; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư thuộc trách nhiệm của Văn phòng.

- Trực tiếp phụ trách Văn phòng và phòng Nghiệp vụ 4. Sinh hoạt tại Văn phòng Thanh tra tỉnh.

2. Ông Mai Văn Tám - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về thanh tra kinh tế - xã hội của Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra Quảng Nam.

- Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn được phân công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh; tham gia tập huấn, phổ biến pháp luật về thanh tra, phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

- Thay mặt Chánh Thanh tra giải quyết công việc của Thanh tra tỉnh khi Chánh Thanh tra uỷ quyền, sau đó báo cáo lại Chánh Thanh tra.

- Phối hợp với Chủ tịch UBND các huyện và Thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo công tác đối với Thanh tra các huyện: Phước Sơn, Hiệp Đức, Nông Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Đông Giang, Tây Giang, Tiên Phước, Quế Sơn, Núi Thành, thành phố Hội An, thành phố Tam Kỳ; các đơn vị thuộc khối  Nội chính - Tổng hợp và khối Văn hóa - Xã hội của tỉnh (theo phụ lục đính kèm).

- Giúp Chánh Thanh tra quản lý điều hành Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 của Thanh tra tỉnh Quảng Nam và tổ chức thực hiện công tác kết nghĩa giúp đỡ phát triển xã miền núi.

- Làm Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự của Thanh tra tỉnh, phụ trách công tác quốc phòng, an ninh.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Nghiệp vụ 1 và Phòng Nghiệp vụ 3. Sinh hoạt tại Phòng Nghiệp vụ 1.

3. Ông Nguyễn Đức Tiến - Phó Chánh Thanh tra tỉnh

- Giúp Chánh Thanh tra tỉnh theo dõi, chỉ đạo công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của Thanh tra tỉnh và toàn ngành Thanh tra Quảng Nam; thực hiện các chủ trương trong lĩnh vực này của Thanh tra Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh. Thực hiện quy chế phối hợp với các đơn vị liên quan trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo.

- Làm Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng tư vấn giải quyết khiếu nại của tỉnh.

- Trực tiếp phụ trách công tác quản lý nhà nước về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo lĩnh vực và địa bàn được phân công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của UBND tỉnh; tham gia tập huấn, phổ biến pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo cho cán bộ, công chức trong ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam.

- Điều hành công tác giám sát, kiểm tra và xử lý sau thanh tra, thanh tra lại.

- Phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các sở, ban, ngành chỉ đạo công tác đối với Thanh tra các huyện: Nam Trà My, Bắc Trà My, Nam Giang, Duy Xuyên, Phú Ninh và Đại Lộc; các đơn vị thuộc khối Kinh tế ngành thuộc tỉnh (theo phụ lục đính kèm).

- Trực tiếp phụ trách Phòng Nghiệp vụ 2 và Phòng Nghiệp vụ 5. Sinh hoạt tại Phòng Nghiệp vụ 2.

Ngoài những nhiệm vụ nêu trên, các Phó Chánh Thanh tra tỉnh còn tham gia làm Trưởng, Phó các Ban, Đội, Tổ do Chánh Thanh tra tỉnh quyết định thành lập và thực hiện một số công việc khác do Chánh Thanh tra tỉnh giao.

Cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh

Năm 2018, UBND tỉnh giao biên chế hành chính cho Thanh tra tỉnh là 38 người (QĐ số 2820/QĐ-UBND ngày 18/9/2018).

          Hiện nay, Thanh tra tỉnh có 45 người; trong đó: 33 biên chế, 05 nhân viên hợp đồng theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP và 07 nhân viên hợp đồng làm công tác thanh tra. 

Cổng thông tin điện tử Thanh tra Quảng Nam
Chịu trách nhiệm: Trần Minh Thái - Chánh Thanh tra tỉnh
Trụ sở: 52 Hùng Vương - Tp.Tam Kỳ - Quảng Nam
Điện thoại: 02353.859155 - 02353.858610 - Thiết kế bởi: QTI

Thống kê truy cập