Danh bạ điện thoại


TT Ảnh đại diện Họ và tên Điện thoại Địa chỉ Email
1 Đặng Thị Phương
Bà Đặng Thị Phương

Chức vụ: Phó chánh thanh tra

2 Trần Văn Thanh
Ông Trần Văn Thanh

Chức vụ: Thanh tra viên

3 Trần Thị Minh Thùy
Bà Trần Thị Minh Thùy

Chức vụ: Cán sự

4 Trần Thị Thanh Tuyền
Bà Trần Thị Thanh Tuyền

Chức vụ: Nhân viên

5 Trần Chánh Tín
Ông Trần Chánh Tín

Chức vụ: Nhân viên

6 Nguyễn Đức Tiến
Ông Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh thanh tra

7 Nguyễn Đỏ
Ông Nguyễn Đỏ

Chức vụ: Phó chánh thanh tra