Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 01/7/2016

Kết luận kết quả thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban dân tộc tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn