Phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai tại địa chỉ: http://sotandanquangnam.vn

Đến nay phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân để phòng chống thiên tai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đã hoàn thành, đảm bảo đưa vào sử dụng.

Để phần mềm ứng dụng hỗ trợ việc điều hành, quản lý, ứng phó trong công tác sơ tán dân nêu trên phát huy hiệu quả, phục vụ trong công tác phòng, chống thiên tai trong thời gian đến; Kính đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức phổ biến phần mềm ứng dụng tại địa chỉ: http://sotandanquangnam.vn đến các cấp chính quyền và người dân để tìm hiểu, truy cập, cập nhập thông tin.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn