Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

Vừa qua, Thanh tra tỉnh Khánh Hòa, Cụm trưởng Cụm thi đua Thanh tra các tỉnh Duyên hải miền Trung đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.

         Tham dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, cán bộ phụ trách công tác thi đua, khen thưởng của 06 đơn vị gồm: Khánh Hòa, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Quảng Ngãi, Ninh Thuận. Hội nghị do Chánh Thanh tra tỉnh Khánh Hòa Trần Minh Chiến và Chánh Thanh tra tỉnh Quảng Nam Nguyễn Đức Tiến đồng chủ trì.