Quảng Nam sẽ thực hiện 249 cuộc thanh tra trong năm 2024

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đã ký kế hoạch công tác thanh tra năm 2024.

 

UBND tỉnh giao giám đốc các sở; chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024 và chỉ đạo cơ quan thanh tra trực thuộc thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Bám sát Kế hoạch thanh tra năm 2024 được UBND tỉnh phê duyệt và đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước, phát triển kinh tế - xã hội ở các cấp, các ngành để triển khai công tác thanh tra; đổi mới trong tổ chức thực hiện kế hoạch thanh tra; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ vào hoạt động thanh tra; thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ đạo của UBND tỉnh, Thanh tra Chính phủ liên quan đến hoạt động thanh tra, nhất là các nhiệm vụ, giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. 

Trong 249 cuộc thanh tra, Thanh tra tỉnh Quảng Nam sẽ tiến hành 14 cuộc; Thanh tra các sở, ngành thực hiện 88 cuộc; Thanh tra huyện, thị xã, thành phố tiến hành 147 cuộc. Nội dung chủ yếu là về thanh tra công tác quản lý nhà nước và trách nhiệm của người đứng đầu trong trong thực hiện nhiệm vụ được giao, tập trung vào các ngành, lĩnh vực, địa phương dễ phát sinh nhiều vi phạm, tham nhũng, tiêu cực, nhiều đơn khiếu nại, tố cáo và dư luận xã hội quan tâm. Tăng cường công khai, minh bạch trong hoạt động thanh tra; nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ trong hoạt động thanh tra , nhất là thực hiện nghiêm Quy định số 131-QĐ/TW ngày 27/10/2023 của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng và trong hoạt động thanh tra, kiểm toán; Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 20/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ. 

Bên cạnh đó, đẩy mạnh công tác giám sát, thẩm định và xử lý sau thanh tra, trọng tâm là tổ chức thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thực hiện kết luận thanh tra, tăng tỷ lệ thu hồi tiền và tài sản do vi phạm, tiêu cực, tham nhũng và đẩy nhanh việc hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật. Phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan thanh tra, kiểm tra, kiểm toán và các cơ quan nội chính nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả thanh tra. 

Đặc biệt, năm 2024 sẽ tiếp tục triển khai các cuộc thanh tra, kiểm tra trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trực thuộc trong việc thực hiện các quy định pháp luật về PCTN, tiêu cực. Tăng cường thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi phạm trong thực hiện các dự án đầu tư, kinh doanh gây thất thoát, thua lỗ lớn và bức xúc trong xã hội.

UBND tỉnh giao Chánh Thanh tra tỉnh chỉ đạo công tác thanh tra trong toàn ngành Thanh tra tỉnh Quảng Nam và theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh theo báo cáo định kỳ của ngành Thanh tra.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn