Tăng cường phòng, chống tội phạm và đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Năm 2023 tình hình an ninh, trật tự (ANTT) trên địa bàn tỉnh tiếp tục giữ vững ổn định, góp phần phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; song vẫn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Theo quy luật, hằng năm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động và các loại tội phạm sẽ gia tăng, nhất là tội phạm xâm phạm sở hữu; tội phạm liên quan “tín dụng đen”, lừa đảo, gây rối trật tự công cộng, chống người thi hành công vụ; tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, tội phạm sử dụng công nghệ cao; hoạt động cờ bạc, mại dâm; vi phạm pháp luật liên quan đến hàng giả, pháo, vệ sinh, an toàn thực phm, gian lận thương mại, tai nạn giao thông, tệ nạn xã hội sẽ diễn biến phức tạp hơn. Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an và UBND tỉnh, Công an tỉnh đã tổ chức ra quân thực hiện đợt cao đim tấn công trấn áp tội phạm nhằm tăng cường bảo đảm ANTT, phục vụ các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh và bảo vệ Nhân dân vui Xuân, đón Tết an toàn. Đ huy động sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và Nhân dân trong phòng, chống tội phạm, Công an tỉnh Quảng Nam kính đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố quan tâm chỉ đạo trin khai một số nội dung sau:

  1. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các chủ trương lớn của Trung ương, Bộ Công an, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về đảm bảo ANTT, trọng tâm là: Chỉ thị số 46-CT/TW ngày 22/6/2015 của Bộ Chính trị về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối vi công tác đảm bảo ANTT trong tình hình mới”, Chỉ thị số 09- CT/TW, ngày 01-12-2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về “Tăng cưòng sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tố quốc trong tình hình mới”, Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 05/12/2023 của Tỉnh ủy về nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự năm 2024, Chỉ thị số 46-CT/TU ngày 06/12/2023 ca Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Giáp thìn năm 2024; Đ án “Đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ trên địa bàn tỉnh” giai đoạn 2021 - 2025.
  2. Làm tốt công tác nắm, dự báo, kiểm soát, xử lý tình hình liên quan đến an ninh quốc gia, nhất là những vấn đề liên quan đến an ninh biên giới, tuyến biển, an ninh nông thôn, đô thị, an ninh nội bộ, văn hóa tư tưởng, an ninh thông tin, tình hình tranh chấp, khiếu kiện trong nội bộ Nhân dân; âm mưu hoạt động của các thế lực thù địch, các tổ chức phản động, số đối tượng chống đối cực đoan, cơ hội chính trị... kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động phá hoại, kích động biểu tình, gây rối an ninh trật tự; chủ động phát hiện, ngăn chặn “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; phối hợp giải quyết có hiệu quả các vụ việc liên quan đến ANTT ngay từ cơ sở, không để kéo dài, phát sinh phức tạp, hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự.
  3. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc rộng khắp, toàn diện trong nội bộ các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và ngoài xã hội. Tuyên truyn, vận động cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và toàn dân chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật, thực hiện nếp sống văn hoá ở khu dân cư; đề cao tinh thần cảnh giác, chủ động tự bảo vệ tàsản của mình, của gia đình và cơ quan; tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác, đấu tranh với các loại tội phạm và hành vi vi phạm pháp luật; tham gia cảm hoá, giáo dục người phạm tội tại gia đình và cộng đồng dân cư. Chú trọng truyên truyền, phổ biến về phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm như: trộm cắp, cưp giật, sử dụng công nghệ cao, cho vay lãi nặng, đòi nợ theo kiểu “xã hội đen”, lừa đảo chiếm đoạt tài sản... để cán bộ, Nhân dân biết, chủ động phòng ngừa và tích cực tham gia đấu tranh, tố giác tội phạm.
  4. Chỉ đạo nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về ANTT, tăng cường công tác quản lý xuất, nhập cảnh, tạm trú, tạm vng, quản lý người nước ngoài, Việt kiều; quản lý cư trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện về ANTT.. tăng cường công tác quản lý, thu hồi và đấu tranh với các hành vi vi phạm về quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo nổ. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông; kiềm chế và giảm tai nạn giao thông, phòng ngừa, nhăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, trật tự đô thị.
  5. Phối hợp với lực lượng chuyên trách thực hiện có hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm ở cơ quan, đơn vị, địa phương. Tăng cường cảnh giác, bảo vệ trụ sở cơ quan, xí nghiệp, công ty, trường học; chủ động thực hiện nghiêm túc các quy định an toàn về phòng, chống cháy, nổ. Kịp thời có hình thức biểu dương, động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn