Thanh tra tỉnh Quảng Nam tiếp nhận 3.431 bản kê khai tài sản, thu nhập

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiến hành tiếp nhận và lưu trữ 365 bản kê khai lần đầu, 2.762 bản kê khai hàng năm và 271 bản kê khai bổ sung của các đối tượng từ cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền kiểm soát.


 

Article thumbnail
Chánh Thanh tra tỉnh Nguyễn Đức Tiến phát biểu tại hội nghị quay số ngẫu nhiên đối với người được lựa chọn xác minh tài sản, thu nhập năm 2024

 

Thanh tra tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 21/KH-TTT ngày 11/3/2024 về xác minh tài sản thu nhập (TSTN) năm 2024 sau khi Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt nội dung Kế hoạch xác minh theo định hướng của Thanh tra Chính phủ; tổ chức bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên người được xác minh TSTN năm 2024 và đã chọn ra 86 người để xác minh với sự chứng kiến của đại diện Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, đang tiến hành thực hiện các bước xác minh theo trình tự, thủ tục đã được quy định.

Đồng thời, Thanh tra tỉnh hướng dẫn các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện việc kê khai TSTN theo quy định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Tiếp nhận và lưu trữ các bản kê khai TSTN năm 2023 thuộc thẩm quyền quản lý của Thanh tra tỉnh tính đến ngày 11/3/2024 là 3.431 bản kê khai TSTN.

Trong quý I năm 2024, toàn ngành đã tổ chức 5 cuộc kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định về công khai minh bạch tại 5 cơ quan, đơn vị. Qua các cuộc kiểm tra đó, không phát hiện có vi phạm công khai minh bạch tại các cơ quan, tổ chức. Hầu hết các cấp, ngành thực hiện tốt quy định về công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan, đơn vị. Trong đó chú trọng công khai các lĩnh vực như đầu tư xây dựng; thu chi tài chính; phân bổ dự toán, ngân sách; thủ tục hành chính; công tác cán bộ; chế độ, định mức, tiêu chuẩn; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, phí, lệ phí… từng bước nâng cao tính minh bạch, giảm bớt sách nhiễu, phiền hà và tạo thuận lợi cho tổ chức, công dân khi giao dịch giải quyết thủ tục hành chính.

Thanh tra tỉnh thường xuyên thực hiện công khai, minh bạch các hoạt động của cơ quan thông qua các buổi đọc báo đầu tuần, giao ban, hội nghị, qua hệ thống Q-Office cơ quan và niêm yết tại trụ sở cơ quan như: Kế hoạch công tác; kinh phí hoạt động; việc sử dụng nguồn kinh phí; công tác thi đua, khen thưởng; kỷ luật; nâng lương, bổ nhiệm; đào tạo, bồi dưỡng và các chế độ, chính sách liên quan đến quyền lợi của công chức, người lao động trong cơ quan cũng như một số hoạt động xã hội khác để công chức, người lao động biết và tham gia ý kiến xây dựng. Phát huy dân chủ, lắng nghe ý kiến của công chức, người lao động để kịp thời thay thế, bổ sung, sửa đổi, ban hành mới nội quy, quy chế của cơ quan nhằm phòng ngừa tham nhũng.  

Thanh tra tỉnh chú trọng xây dựng và thực hiện các chế độ, định mức, tiêu chuẩn trong cơ quan. Theo đó, đã ban hành Quy chế Chi tiêu nội bộ theo Quyết định số 07/QĐ-TTT ngày 15/1/2024 và thực hiện tốt việc thanh toán tiền lương, các khoản thu nhập khác cho công chức, người lao động qua tài khoản ngân hàng; đã hạn chế sử dụng tiền mặt, góp phần phòng ngừa tham nhũng. 

Bên cạnh đó, Thanh tra tỉnh tập trung đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ trong quản lý, triển khai đồng bộ Cơ sở dữ liệu quốc gia về công tác tiếp công dân, xử lý đơn, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; hoàn thiện Phần mềm Tiếp công dân và quản lý đơn khiếu nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh (tại địa chỉ: https://quanlydon.quangnam.gov.vn) nhằm nâng cao hiệu quả việc quản lý khai thác và sử dụng cơ sở dữ liệu.

Thanh tra tỉnh Quảng Nam đã tiếp nhận 3.431 bản kê khai TSTN. 

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương thường xuyên quán triệt, nhắc nhở cán bộ công chức viên chức thực hiện tốt các quy định về quy tắc ứng xử, quy tắc đạo đức nghề nghiệp Quyết định số 3510/QĐ-UBND ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về ban hành theo quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; các quy tắc đạo đức nghề nghiệp thuộc ngành, lĩnh vực và thực hiện quy định của pháp luật về những điều cán bộ công chức viên chức không được làm…

UBND tỉnh cũng tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện chế độ tiếp công dân định kỳ của người đứng đầu chính quyền các cấp, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị theo lịch tiếp công dân định kỳ đã ban hành; thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc các tổ chức, cá nhân liên quan trong việc thực hiện thông báo kết luận tại các cuộc tiếp công dân của người đứng đầu chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; tăng cường thanh tra, kiểm tra ở các lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng, tiêu cực.

Kiên quyết xử lý theo thẩm quyền đối với tổ chức do để xảy ra tham nhũng và cá nhân có hành vi tham nhũng, tiêu cực đảm bảo quy định.

Tăng cường phối hợp giữa các cơ quan chức năng trong việc cung cấp thông tin cho các cơ quan báo chí để đảm bảo chính xác thông tin khách quan, đúng sự thật để góp phần thực hiện có hiệu quả hơn công tác phòng, chống tham nhũng.

Về nhiệm vụ trong những tháng tiếp theo, Thanh tra tỉnh cho biết sẽ tiếp tục giúp UBND tỉnh theo dõi, đôn đốc các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện kế hoạch về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2024; chú trọng đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng, thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng ngừa tham nhũng.

Tiến hành rà soát các văn bản liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để tham mưu lãnh đạo cùng cấp thực hiện đạt kết quả. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng năm 2023 theo chỉ đạo, hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn