Thanh tra tỉnh triển khai thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-TTCP ngày 08/4/2024 của Thanh tra Chính phủ

Ngày 08/4/2024, Thanh tra Chính phủ ban hành Thông tư số 04/2024/TT-TTCP Quy định việc xây dựng, phê duyệt Định hướng chương trình thanh tra và ban hành kế hoạch thanh tra (gọi tắt là Thông tư số 04/2024/TT-TTCP).

Để việc triển khai thực hiện Thông tư số 04/2024/TT-TTCP đảm bảo đồng bộ, thống nhất trên địa bàn tỉnh; Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh tổ chức phổ biến, quán triệt đến công chức ngành thanh tra tại đơn vị, địa phương mình về nội dung Thông tư số 04/2024/TT-TTCP bằng hình thức phù hợp và triển khai thực hiện đảm bảo đúng các nội dung quy định tại Thông tư.   

Thông tư số 04/2024/TT-TTCP được đăng tải tại đây

Thanh tra tỉnh đề nghị Thanh tra các sở, ban, ngành, huyện, thị xã, thành phố, Văn phòng, các phòng Nghiệp vụ thuộc Thanh tra tỉnh triển khai thực.

Tin liên quan

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn