Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024

Vừa qua, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam ký ban hành Quyết định số 2685/QĐ-UBND ngày 14/12/2023 Kế hoạch thanh tra của tỉnh Quảng Nam năm 2024

Kết luận số 3/KL-TTT ngày 20/02/2019 Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Hội An

Kết luận số 3/KL-TTT ngày 20/02/2019 Thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước đối với các dự án khai thác quỹ đất trên địa bàn thành phố Hội An

Kết luận thanh tra số 16/KL-TTT ngày 29/7/2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm thủ trưởng Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 12/KL-TTT ngày 01/7/2016

Kết luận kết quả thanh tra trách nhiệm của Trưởng Ban dân tộc tỉnh trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo

Kết luận thanh tra số 11/KL-TTT ngày 06/6/2016

Kết luận thanh tra V/v thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản tại Chi cục Kiểm lâm tỉnh

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn