Tăng lương tối thiểu chung

Ngày 06/04/2009, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 33/2009/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu chung. Theo đó, từ ngày 01/05/2009, mức lương tối thiểu chung sẽ tăng từ 540.000 đồng lên 650.000 đồng.