Kết luận thanh tra số 05/KL-TTT ngày 04/02/2016

Kết luận kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra Dự án phát triển tỉnh Quảng Nam do BQL Dự án Phát triển tỉnh làm đại diện chủ đầu tư

Kết luận thanh tra số 04/KL-TT ngày 04/02/2016

Kết luận kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định của nhà nước về hoạt động khoáng sản để làm rõ nghĩa vụ tài chính với ngân sách nhà nước của các đơn vị khai thác đá trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 03/KL-TTT ngày 20/01/2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo 02 năm (2013-2014)

Kết luận thanh tra số 02/KL-TTT ngày19/01/2016

Kết luận thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo 02 năm (2013-2014)

Kết luận thanh tra số 01/KL-TTT ngày 08/01/2016

Kết luận thanh tra về việc thanh tra công tác quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí và đầu tư xây dựng cơ bản từ năm 2011-2014 tại Trung tâm Giáo dục Lao động Xã hội Quảng Nam

Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai tại huyện Duy Xuyên

Thanh tra việc chấp hành pháp luật trong việc quản lý, sử dụng đất và thực hiện nghĩa vụ tài chính về đất đai của các tổ chức, cá nhân được Nhà nước giao đất hoặc cho thuê đất để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn