Kết luận số 25/KL-TTT ngày 30/11/2018 thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trong 02 năm tại huyện Đại Lộc

Kết luận số 25/KL-TTT ngày 30/11/2018 thanh tra công tác quản lý và điều hành ngân sách nhà nước trong 02 năm tại huyện Đại Lộc

Kết luận số 23/KL-TTT ngày 05/11/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất từ năm 2013-2017 tại huyện Núi Thành

Kết luận số 23/KL-TTT ngày 05/11/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng đất từ năm 2013-2017 tại huyện Núi Thành

Kết luận số 22/KL-TTT ngày 26/10/2018 về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 177 ngày 01/3/2018 của UBND huyện Quế Sơn về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Công ty CP Nam Sơn

Kết luận số 22/KL-TTT ngày 26/10/2018 về việc thanh tra lại Kết luận thanh tra số 177 ngày 01/3/2018 của UBND huyện Quế Sơn về tình hình quản lý, sử dụng đất tại Công ty CP Nam Sơn

Kết luận số 21/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty CP Đầu tư Thiên Tân Thành

Kết luận số 21/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra việc chấp hành các quy định của Nhà nước trong quá trình thực hiện Dự án trang trại chăn nuôi heo thịt của Công ty CP Đầu tư Thiên Tân Thành

Kết luận số 20/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết luận số 20/KL-TTT ngày 17/09/2018 thanh tra công tác quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Kết luận số 19/KL-TTT ngày 31/08/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng NSNN trong việc đầu tư xây dựng Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An và Dự án hệ thống cấp thoát nước thị trấn Đông Phú

Kết luận số 19/KL-TTT ngày 31/08/2018 thanh tra công tác quản lý, sử dụng nguồn vốn ODA và vốn đối ứng NSNN trong việc đầu tư xây dựng Dự án xử lý nước thải, chất thải rắn và bảo vệ môi trường Hội An và Dự án hệ thống cấp thoát nước thị trấn Đông Phú

Kết luận số 18/KL-TTT ngày 22/08/2018 thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Kết luận số 18/KL-TTT ngày 22/08/2018 thanh tra trách nhiệm Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 17 ngày 22/08/2018 việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Chủ đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ theo cam kết trên địa bàn Quảng Nam

Kết luận thanh tra số 17 ngày 22/08/2018 việc thanh tra trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và Chủ đầu tư đối với các dự án được Nhà nước giao đất, cho thuê đất nhưng không thực hiện hoặc thực hiện chậm tiến độ theo cam kết trên địa bàn Quảng Nam

Kêt luận số 16/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa,T&DL tỉnh trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kêt luận số 16/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Văn hóa,T&DL tỉnh trong việc thực hiện pháp luật thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và PCTN

Kết luận số 15/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN

Kết luận số 15/KL-TTT ngày 09/08/2018 thanh tra việc thanh tra trách nhiệm của Giám đốc Sở Thông tin Truyền thông Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, TCD, KN, TC và PCTN

Thông tin người phát ngôn

Họ tên: Nguyễn Đức Tiến

Chức vụ: Chánh Thanh tra

Số điện thoại: 0913445867 - 02353.3830038

Email: tiennd2@quangnam.gov.vn