Nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính năm 2021

Nội dung tuyên truyền công tác cải cách hành chính

Thanh tra tỉnh tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ ngày 26/10/2021 của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19 về kết luận của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tại phiên họp thứ hai; Công văn số 7702/UBND-KGVX ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai thực hiện Thông báo số 08/TB-BCĐ của Ban Chỉ đạo cấp tỉnh phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 7765/UBND-KGVX ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về triển khai Thông báo số 1689/TB-BYT ngày 24/10/2021 của Bộ Y tế; Thanh tra tỉnh tổ chức triển khai thực hiện các nội dung sau:

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu cải cách hành chính năm 2021

CHỈ THỊ 23/CT-TTG NGÀY 02/09/2021 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

CHỈ THỊ 23/CT-TTG NGÀY 02/09/2021 VỀ ĐẨY MẠNH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH TỔNG THỂ CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC GIAI ĐOẠN 2021-2030 DO THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ BAN HÀNH

Ứng dụng “Smart Quang Nam”

Nằm trong lộ trình chuyển đổi số, tiến tới xây dựng chính quyền số, công dân số, từ đó từng bước xây dựng xã hội số trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, Smart Quang Nam là ứng dụng Mobile App dành cho người dân Quảng Nam, kết nối người dân với chính quyền được UBND tỉnh Quảng Nam quan tâm, đầu tư và phát triển.

Chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020

Phát sóng chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới và bảo vệ môi trường năm 2020, theo đó Cục Thông tin cơ sở tổ chức sản xuất 30 chương trình phát thanh truyền thông về xây dựng nông thôn mới, 25 chương trình phát thanh tuyên truyền bảo vệ môi trường để phát sóng trên Đài Tiếng nói Việt Nam.

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng CP về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Quyết định số 28/2018/QĐ-TTg ngày 12 tháng 7 năm 2018 của Thủ tướng CP về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính

Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23 tháng 04 năm 2018 về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính